Způsob využití pozemku

Název číselníku, SC_ZP_VYUZITI_POZ. Popis číselníku: způsob využití pozemku. Datum aktualizace číselníku, 21. Způsob využití pozemku. Na pozemku je zřízen skleník nebo.

Způsob využití pozemku

Funkční využití pozemků však stanovuje územní plán. Záleží na povaze změny, druhu pozemku a způsobu jeho využití.

Seznam způsobů využití pozemků z KN. Katastrálním zákonem a jeho prováděcím předpisem definovaný způsob, kterým je pozemek využíván. O legálním způsobu využití pozemku evidovaném v. LV výměra celkem výměra v PP. Druh pozemku podle KN. Výměra parcely celková podle KN. V katastru nemovitostí se můžete setkat s těmito druhy pozemku: Dále je ještě v katastru zaznamenán způsob využití pozemku.

Jednotlivé druhy pozemků jsou blíže specifikovány v příloze katastrální vyhlášky, která dále charakterizuje i způsoby využití těchto druhů pozemků. Nové využití pozemku musí. Posouzení splnění podmínek pro osvobození pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, podle poslední části výše. Tady záleží také na velikosti pozemku : při změně využití pozemků. Změna druhu pozemku a způsobu využití pozemku obecně. Zpět na seznam slovíček. Městský úřad Kolín Odbor výstavby – stavební úřad. Pojem "zbořeniště" se v katastrálních předpisech netýká stavby jako takové, ale jde toliko o název způsobu využití pozemku, evidovaného v. Nový způsob využití výše uvedeného pozemku o celkové výměře 884 m”:.

Výchozím kritériem posuzování způsobu využití pozemku je druh pozemku. V právních předpisech je stanoveno 10 druhů pozemků: orná půda. Parcela (formátováno). Rozhodnutí o změně využití území – změna způsobu využití pozemku p. Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku. Stavební úřad se vyjádří k možným způsobům odstranění nesouladů zjištěných.

Pro druh pozemku zastavěná plocha lze použít pouze způsob využití zbořeniště, společný dvůr, nebo musí zůstat způsob využití prázdný. KN) evidencí relevantních druhů pozemků a staveb na nich realizovaných. U pozemků eviduje KN jejich způsob využití pozemků. Původní způsob využití pozemku – ovocný sad. Trnávka pozemek parc.

Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické. Další pozemky, jsou uvedeny na formuláři „Příloha I – Další pozemky k ohlášení změny údajů o pozemku k.