Popis technologického postupu bouracích prací

EL STAVBY A POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU. Náležitosti dokumentace bouracích prací. Technologický postup odstranění stavby. ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ.

Předmětem této dokumentace je technologický popis přípravných a. Technická zpráva – popis technologického postupu.

Popis technologického postupu bouracích prací

Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím. Před zahájením demoličních prací musí být objekty určené k demolici odpojeny. Ocelové konstrukce objektů a technologická zařízení, která po demolici.

Seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací. STRUČNÝ POPIS STAVBY A JEJÍCH KONSTRUKCÍ. Prostor, kde se budou bourací práce provádět, bude v průběhu demolice střežen, nebo. Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle. TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ.

Popis technologického postupu bouracích prací

Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle. Vše se dozvíte v Tématu týdne.

Výkresová dokumentace obsahuje popis pochůzích vrstev v jednotlivých místnostech. Zásady organizace bouracích prací a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií. Rozdíl mezi plánem BOZP na staveništi a technologickým postupem. Bourání nesmí být přerušeno. Všeobecný popis, postup bourání.

Pracovní postup bourací práce. Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným. Stavební suť a odpad z bouracích a demontážních prací bude odvezen na organizovanou. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ. Popis jednotlivých prací. DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ st. Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro bourací práce.

Předpokládaný termín zahájení a ukončení bouracích prací …. Před začátkem bouracích prací investor zajistí obhlídku objektu revizní technikem.

Popis technologického postupu bouracích prací

Azbest, katalogovým číslem odpadu.