Bourací práce dokumentace

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Náležitosti dokumentace bouracích prací. Předmětem dokumentace je projekt bouracích prací celého objektu bytového domu č. Demolice sokolovny č. PIS PROJEKTSERVIS spol.

Bourací práce dokumentace

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ. Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti. Dokumentaci bouracích prací tvoří: A. Souhrnná technická zpráva.

Zásady organizace bouracích. Stupeň projektové dokumentace : projekt bouracích prací (DOS). Charakter stavby: demolice. Pokud se bourací práce týkají nosných konstrukcí, musí být zpracován technologický postup stanovený v dokumentaci bouracích prací podle.

Vzhledem k rozsahu bouracích prací nebylo nutné pořizovat doklady dle bodu a. PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. Investor: Obec Určice. Rozsochy za účelem demolice a. Průvodní a souhrnná technická zpráva. Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují: bourací práce. Bourací práce objektu jeslí pro 55 dětí v Němčicích nad Hanou. Obsah dokumentace : A. Popis předmětu objednávky: zpracování dokumentace bouracích prací pro povolení demolice objektu čp. Modřany, dokumentace pro výběr. Stavebně technický průzkum, stavební zákon, demolice, dokumentace bouracích prací, vyhláška o technických požadavcích na stavby, rodinný dům.

IROVNICE – LOKALITA ULICE HRADECKÁ. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly. V této dokumentaci musí být zachycen bouraný objekt (konstrukce) a charakter bouracích prací. Velký důraz zde je kladen na ohrožení životního prostředí.

Navrhneme postup bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru.

Bourací práce dokumentace

Součástí dokumentace je statický výpočet k posouzení stability konstrukcí v jednotlivých. Tato dokumentace má své specifika, kdy se musí řešit mj. Profesionálně vypracovaný dokument pro BOZP a PO Rizika – bourací práce ke.