Vyjímka z ochranného pásma lesa

Les má dle zákona ochranné pásmo 50m. V tomto ochranném pásmu se může provádět stavební činnost pouze na základě výjimky. Možnosti k udělení výjimky ke stavbě RD v ochranném pásmu lesa. Chtěl bych se zeptat, zda je možnost nějak přesvědčit OŽP o udělení této.

Dobrý den, řešil někdo z vás výjimku z ochranného pásma lesa, pokud možno na odboru životního prostředí v Černošicích?

Vyjímka z ochranného pásma lesa

Jsem celkem uvitržení, jak se vesele staví v ochranném pásmu lesa stanoveném zákonem. To se výjimky vydávají jako housky v pekárně. Jinými slovy les nemá vymezeno ochranné pásmo ( žádný orgán jej nevyhlašuje ani nestanoví) jako je tomu kupříkladu u jiných veřejněprospěšných staveb. Nekoliduje snížení ochranného pásma lesa na 30 metrů s. Ani u nás s tím není problém. Bydlení u lesa je jistě krásné, ale je třeba.

Snížit z 50 metrů na 30 metrů nezastavitelné ochranné pásmo.

Vyjímka z ochranného pásma lesa

Poslanec ale zároveň navrhl uzákonit výjimku pro stavby celospolečenského zájmu. Snížení ochranného pásma lesa bylo stanoviskem zn. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě. V případě stavby v ochranném pásmu lesa, které je určeno vzdáleností 50 m od jeho okraje, je potřebné posoudit, zda stavba les a hospodaření v něm nenaruší. Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem. Jako poslední příklad si můžeme uvést ochranné pásmo lesa. Ochranné pásmo lesa ohrozilo výstavbu dřevostavby.

Zažádali jsme proto o výjimku, kterou jsme naštěstí dostali. Výrazně nám pomohl fakt. V ideální poloze zasahoval do ochranného pásma lesa. Naštěstí se podařilo získat výjimku. Pro majitele atraktivního pozemku těsně u lesa bylo nejdůležitější.

Výjimkou jsou významné rekreační prostory, například přírodní památka Královská obora. LPF i mimo něj se řídí platným zákonem o lesích. Zákon výjimky povoluje, vás se týkat ale nemusí.

Vyjímka z ochranného pásma lesa

Oznamujeme Vám, že povolení ( výjimku z ochranného pásma ) ke zřízení trvalé. Požaduje v ÚP respektovat veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Formuláře žádostí, povolování výjimek, náležitosti dokumentace. Projektu byla udělena výjimka stavby v ochranném pásmu lesa. Do které kategorie lesů či pásma ohrožení imisemi Váš les spadá je možné zjistit.