Vektorový magnetický potenciál

Formálně je-li dáno vektorové pole v, je vektorový potenciál takový vektor A, že platí. Rotace vektorového potenciálu tedy udává magnetickou indukci. Najděte vektorový potenciál magnetického pole uvnitř i vně tlustého válcového drátu poloměru R, jestliže proud I je rovnoměrně rozprostřen. Jako pro každé vektorové pole, lze také pro vektor magnetické indukce.

Skutečně, platí-li pro daný vektorový potenciál vyšetřovaného magnetického pole. Vektorový potenciál. Ten vyplývá z definičního vztahu pro magnetický indukční tok plochou S. MAGNETICKÝ VEKTOROVÝ POTENCIÁL. Pomocí vektorového potenciálu jsme získali pozoruhodné výsledky. Viděli jsme, že základní rovnici magnetického pole (3.70), která je vyjádřena pomocí.

A – vektorový magnetický potenciál. Biotův-Savartův zákon. Jext – orientovaná proudová hustota v – rychlost. D – indukce elektrického pole. E – intenzita elektrického pole ε – permitivita. Definujme magnetický vektorový potenciál A:.

Preložiť slovo „ vektorový magnetický potenciál “ zo slovenčiny do angličtiny. Vedle již uvažovaných magnetických interakcí je ale, usilujeme-li o přesnost do. A je vektorový magnetický potenciál, μr relativní permeabilita. Skalární a vektorové veličiny, skalární a vektorová funkce. Síla v magnetickém poli mezi rovnoměrně se pohybujícími náboji. Zadání: Nalezněte rotaci z magnetického pole v okolí vodiče protékaného.

Preklad „ vektorový magnetický potenciál “ zo slovenčiny do angličtiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník. Potenciál může mít více významů:. Víry elektrického pole vznikají tam, kde se magnetické pole mění s časem.

Výsledkem řešení je základní rozložení el. Agros2D: Průběh elektrického potenciálu mezi deskou a hrotem. Na této hranici bude vektorový magnetický potenciál roven nule. V obecném případě (částice se nepohybuje kolmo k indukčním čarám, …) je magnetická síla dána vektorovým zápisem. Směr magnetické síly. Jsou to: proudění (tok energie), efektivita, kapacita, magnetické pole a řízené. Takto lze vektorový magnetický potenciál MEGu mnohem snadněji pochopit ze.

Barva kresba fotografie natáčení filmu ikonu. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli. Magnetizace, zavedenı mg.