Stejnorodé elektrické pole

Jsou myšlené čáry v elektrickém poli, které znázorňují silové působení elektrického pole. Takové pole se nazývá stejnorodé (homogenní). Silové čáry, kterými zobrazujeme elektrostatické pole, jsou myšlené čáry přesto jim připisujeme. Co už víme o elektrickém poli při vzájemném tření. Zdrojem elektrického pole je částice nesoucí elektrický náboj.

Stejnorodé elektrické pole

E ve všech místech el.

Siločáry elektrického pole. Otázky: 1) Vyjmenuj části atomu, vysvětli, jaký mají náboj. Vysvětli, proč je atom elektricky. Znázornění elektrického pole mezi dvěma nesouhlasnými náboji, které se přitahují. Speciální vzdělávací potřeby.

Fyzika, siločáry, stejnorodé elektrické pole.

Stejnorodé elektrické pole

Stejnorodé elektrické pole znázorňujeme rovnoběžnými navzájem. BOZP při práci na elektrickém zařízení. Mezi rovnoběžnými deskami jsou siločáry rovnoběžné a vzniká homogenní (tj. stejnorodé ) pole, které má na všech. Homogenní ( stejnorodé ). Elektrický potenciál a. E stejný směr a velikost. SILOČÁRY ELEKTRICKÉHO POLE.

Kolem každého elektricky nabitého tělesa je elektrické pole. Druhy elektrických polí podle tvaru siločar. Kde vzniká a jak se projevuje elektrické pole ? Ověř si své znalosti. Jak můžeme získat stejnorodé (homogenní) elektrického pole ? Cívku uchopíme pravou rukou tak, aby prsty ukazovaly směr el. Potom palec ukazuje severní pól cívky. Cívka s elektrickým proudem, která je otáčivá kolem osy kolmé k indukčním čarám vnějšího. Ve všech místech působí na kladně. Pracovní list do hodin fyziky na téma elektrické pole.

Rozvíjí fyzikální myšlení a schopnost znázornit elektrické pole pomocí elektrických siločar. Materiál slouží k výkladu nauky o základních vlastnostech elektrického pole. Zvlášť významný případ elektrického pole – tzv. Vodič,izolant, elektrické pole, siločáry. Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj.

Známe orientaci těchto čar a poznáme stejnorodé elektrické pole. Opakujte učivo elektrostatiky podle sešitů i učebnic. Máme slíbeno opáčko učiva tohoto učiva.