Proud nakrátko

Silný elektrický proud při zkratu rovněž ohrožuje zdraví člověka. IK – je takový proud, který protéká obvodem při spojení zdroje nakrátko, tzv. Stav naprázdno je stavem transformátoru, při kterém je I2=0. Přesto primárním vinutím protéká proud. Oct Reálný zdroj napětí má vnitřní odpor, který omezuje jeho maximální proud.

Proud nakrátko

Vnitřní odpor ideálního zdroje napětí = 0Ω. Napětí indukované při chodu nakrátko v rotorovém vinutí U21 je velmi malé, neboť při nulovém zatěžovacím odporu prochází proud jen nepatrným odporem.

Je to proud dodávaný zdrojem při spojení výstupních svorek nakrátko. Zkratový proud a jeho měření. Jeho velikost je omezena jen vnitřním odporem zdroje. Při uzavřeném obvodu prochází proud I celým obvodem a napětí na svorkách zdroje U protlačí. Ik a jeho velikost je. Poněvadž vnitřní odpor. Jak velký je vnitřní odpor, napětí naprázdno, proud a svorkové napětí, jestliže 8 článků s napětím naprázdno 4,5 V. Sekundárním vinutím transformátoru prochází velký proud nakrátko IK, který je mnohanásobně větší než proud jmenovitý IN. Pokud by nedošlo k vypnutí ochran . Stejnosměrný elektrický proud je takový proud, který v čase nemění svoji.

Při spojení výstupních svorek nakrátko, bude obvodem procházet proud nakrátko :. Ideální transformátor. U1 = Ui1 a U2 = Ui2 (úbytky jsou nulové). Proud primáru je p krát menší a je se. I1, který vybudí v jádru transformátoru střídavý magnetický tok Φ. Zatěžovací charakteristika lineárního (silná černá přímka) a nelineárního (tenká modrá křivka) zdroje napětí. Výkon, dodaný zdrojem napětí: Pu. Tento proud nazýváme proud nakrátko.

Oct Změřte třífázový vzduchový transformátor v chodu nakrátko. Regulujte napětí od 0V do hodnoty, kdy I k. Měřte proud a činný. Zdroj je obecně součástka, která způsobuje, že v obvodu teče proud.

Proud nakrátko

Podobně se chovají například. Na proudovou osu vyneseme proud nakrátko IK.

IK je takový proud, který.