Práce výkon energie vzorce

Práce, výkon, energie prace – vykon – energie. Práce – práce a jednoduché stroje – užitečná práce. Pohybuje-li se těleso působením. Mechanická práce W, kterou vykoná těleso při přemístění jiného tělesa. Práce vykonaná tíhovou silou v homogenním tíhovém poli Země.

Práce výkon energie vzorce

Obecný vzorec pro výpočet kinetické energie tuhého tělesa.

Jakou práci vykonal motor auta s tažnou silou 1,3 kN při ujetí vzdálenosti 5 km? Vědět, že výkon je veličina vyjadřující „jak rychle se práce koná“. Umět vyjádřit práci z. Vyjádřit změnu potenciální energie jako práci konanou vnějšími silami. Příklady práce, výkon, energie.

Dělník hmotnosti 70 kg vynesl do čtvrtého poschodí pytel cementu o hmotnosti 50 kg.

Práce výkon energie vzorce

Tematický okruh: Práce, výkon a energie. Uveď vzorce pro výpočet: polohové. Start studying Fyzika – práce, výkon, energie. Po vodorovné silnici jede stálou rychlostí cyklista, který překonává celkovou odporovou sílu o velikosti 20 N. Jakou hodnotu výšky však máme do vzorce dosadit ? Průměrný výkon je vyjádřen podílem vykonané práce a doby, za kterou byla tato práce vykonána. MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE. Zákon zachování energie 1. Napíšeme si teraz vzorec pre výpočet práce a rozpíšeme si silu na.

Výkon, příkon, účinnost 1. Téma (název) materiálu: Test – mechanická práce a energie. U výpočtových příkladů dodržte zápis hodnot, vzorců a postupu výpočtu. Vzorec pro výpočet práce je:. Množství energie spotřebované za jednotku času se označuje jako příkon.

Polohová a pohybová energie : Energie tělesa a její dělení na pohybovou a. Co je to výkon a proč potřebujeme tuto veličinu? Přemýšlej: Eva a Jana mají každá krabici s dvaceti knihami. V dnešním díle vysvětlím. Co znamenají jednotlivá písmena ve vzorci ? Elektrická práce, elektrická energie. Vzorce pro výpočet elektrické práce. Poznámka: Energie dodaná stroji musí být vždy větší než práce strojem.

Počítačové učebnice matematiky a fyziky pro střední školu.