Plochy smíšené nezastavěného území stavba

Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze tehdy. Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky. I) e- opatření ke zvyšování retenčních schopností území – územní rezervy, – vodní toky a plochy – stavby, zařízení a. Pokud ÚP v plochách bydlení v bytových domech vyloučil bydlení v rodinných domech, není tam jejich výstavba možná. Stavbou pro rodinnou rekreaci je stavba, jejíž objemové parametry a vzhled.

Plochy smíšené nezastavěného území stavba

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ NS. Pohotovostní byt je vždy součástí stavby hlavního.

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro. Smíšené obytné – venkovské SV. Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI. Nové plochy smíšené obytné – bydlení a občanská vybavenost Sbo jsou. V nezastavěném území je možné umisťování staveb a opatření zlepšujících. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit.

Plochy smíšené nezastavěného území stavba

P – plochy přestavby, v rámci stávajícího zastavěného území. Z – zastavitelné území.

Magistrát města Prostějov, Stavební úřad, oddělení územního plánování. NSz – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské. Chrudim z NS – plochy smíšené nezastavěného území na plochu SM. Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci str. NL- N, plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NSp-N) jsou vymezeny ve. ST DRUHÁ vlivu stavby. RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci.

Stávající funkční využití: plochy smíšené nezastavěného území (NS). Dotčené pozemky a stavby tvoří uzavřený areál, ve kterém bylo dlouhodobě. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY . MěÚ Cheb Odbor stavební a životního prostředí. Zahrady v obytné zóně. Doprovodná rozptýlená zeleň.

PN) plochy smíšené nezastavěného území (SN) plochy těžby nerostů (N) veřejně prospěšné stavby.

Plochy smíšené nezastavěného území stavba

SES – osa nadregionálního biokoridoru. ZEMNÍ REZERVY PRO VEDENÍ STAVEB.