Obvod střídavého proudu s odporem

Probereme si tedy základní obvody střídavého proudu (střídavé obvody). Pro výkon P stejnosměrného proudu platí vztah. Vzhledem k tomu, že v obvodu střídavého proudu se napětí i proud stále. Mějme elektrický obvod skládající se ze zdroje střídavého napětí (harmonického průběhu) a rezistoru s odporem R (obr. 1).

Im Um R– stejný jako v obvodu =proudu. Cívka může mít i nezanedbatelný ohmický odpor R. Obvody střídavého proudu. Pokud tomu tak je, musíme obvod. Odpor v obvodu střídavého proudu. Pedagogická poznámka: Látka v této hodině nezabere 45 minut.

Ideální rezistor R má jen elektrický odpor. Jestliže obvod připojíme. Fyzikální veličiny popisující jevy v obvodu se střídavým proudem. Střídavý obvod, parametry obvodu. Na obrázku jsou vykresleny průběh střídavého napětí u(t)=Umsin(ωt) na odporu R. Pomůcky: galvanometr funkční, galvanometr rozebraný, multimetr, zdroj střídavého napětí. Očekávaný výstup: Ovládá zapojení jednoduchého obvodu s odporem, cívkou a kondenzátorem.

Popíše časové diagramy střídavého napětí a proudu. Do obvodu se střídavým proudem dodává energii generátor střídavého napětí. Dosadíme-li za proud (13.1), bude napětí na odporu. Rezistor (R) v obvodu střídavého proudu. Základní otázky – obvody střídavého proudu. Jak vzniká střídavé napětí a střídavý proud a na čem závisí amplituda střídavého napětí.

Má induktance a kapacitance stejné tepelné účinky jako odpor v obvodu stejnosměrného proudu? Má-li obvod jen jeden parametr, nazýváme jej jednoduchý obvod. Im = amplituda proudu. Jednoduchý obvod s kondenzátorem. Materiál představuje test ze střídavého proudu pro 3. Rezistance obvodu střídavého proudu s odporem :. A při frekvenci 100 Hz.

Stanovte impedanci obvodu, napětí zdroje, napětí na indukčnosti a odporu a fázový posun.