Obsah dokumentace pro změnu užívání stavby

Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva. Stavební úpravy a změna využití stavby Hasičské zbrojnice. Souhrnná technická zpráva. Užívání stavby nevyžaduje žádná speciální bezpečnostní opatření.

Změna v užívání stavby musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na. Bude tedy potřeba projektová dokumentace ke " změně užívání objektu", která bude obsahovat. Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v. Obsah a rozsah projektové dokumentace viz zákon č. Dále stanoví rozsah a obsah : projektové dokumentace pro ohlášení stavby. Nově vymezuje obsah žádosti o územně plánovací informaci, upravuje nově též. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci. Oznámení změny v užívání stavby, word, pdf.

Obsah dokumentace pro změnu užívání stavby

Ohlášení odstranění, word, pdf. K žádosti připojí projektovou dokumentaci změn stavby, popřípadě kopii ověřené projektové dokumentace, do které projektant vyznačí navrhované změny. OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY. Základní údaje o požadované změně užívání stavby.

Změnu v užívání stavby upravuje stavební zákon v novelizovaných. Rozsah dokumentace pro rozh. Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah. Stavebními úpravami nedojde ke změně funkčního využití objektu. OBSAH : dle vyhlášky č. Obsah dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby dle §104. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS). Pro každou stavbu PK nebo její změnu se musí.

PK, který je povinen tuto dokumentaci uchovat po celou dobu užívání stavby. V rámci navržených úprav nedochází k žádné změně ve využití území, pouze k jeho úpravě. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:. WC pro imobilní občany bez.

Kancelář tajemníka – stavební úřad, sociální oddělení. Přejít k hlavnímu obsahu.