Nemovitá věc

Nemovitá věc je věc v právním smyslu, jejíž podstata vychází z latinského immobilium („to, co se nedá přemístit“). Dříve se proto nemovité věci označovaly jako. Věci se tradičně dělí na věci movité a nemovité, přičemž zákon se zaměřuje především na definici nemovitých věcí. Než přistoupíme k pojetí nemovité věci, je potřeba si uvědomit, že nový občanský zákoník se oproti dosavadní úpravě odhodlal definovat věc jako takovou. Shora uvedené lze shrnout tak, že nový občanský zákoník vymezuje nemovité věci částečně jiným způsobem, než jak tomu bylo ve starém. Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je.

Nemovité věci jsou pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením, věcná práva k nim a také práva, která za nemovitá prohlásí. Problematika nemovitých věcí ve světle nové právní úpravy od ledna 2014. Přehled v dané problematice: Dělení věcí na nemovité a movité. Stavba se může, ale nemusí stát součástí pozemku. Již staří Římané dělili věci z hlediska nazírání práva podle různých hledisek. Vypozorovali například, že s některými věcmi je možné.

Právní povaha vodovodů a kanalizací jako movitých či nemovitých věcí. V poslední době se ukazuje, že mezi odbornou veřejností stále není. Nemovitost (v dikci NOZ et al. změněno na nemovitá věc ) je druh věci. Podle zažité (post)socialistické definice to byl pozemek nebo stavba. NOZ“), je koncepce nemovitých věcí.

V této souvislosti dochází mimo jiné k návratu ke staré římskoprávní zásadě. ObčZ a stavby ve vlastnictví osoby odlišné. Vzor kupní smlouvy ( nemovitá věc ) s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nemovitých věcí v podnikání po rekodifikaci soukromého práva od 1. Zabývá se vybranými.