Homogenní magnetické pole

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj. Permanentní magnety – látky tvořící magnetické pole, aniž by k tomu potřebovaly vnějšího. Téměř homogenní magnetické pole je v Hemholtzových cívkách. Vyjmenovat typické zdroje magnetického pole. Znát vlastnosti homogenního a stacionárního magnetického pole. Umět nakreslit magnetické indukční čáry v.

Homogenní magnetické pole

Když vložíme vodič protékaný proudem do homogenního magnetického pole vytvořeného např. Jsou-li závity u sebe, pole od jednotlivých závitů se skládají a uvnitř cívky se vytvoří magnetické pole, které je homogenní a má směr osy cívky (obr.

2). Přímý vodič s proudem v homogenním magnetickém poli umístěný kolmo na siločáry – magnetické pole na něj působí silou. Vedle něj dáme ještě jeden vodič. Univerzity a školy se někdy ptají, jak vytvořit homogenní (stejnorodé) magnetické pole pro experimenty.

Vodič, kterým prochází proud 1A a který má obsah příčného řezu 1mm 2 se pohybuje v homogenním magnetickém poli se stálým zrychlením 2m. Stacionární magnetické pole : zdrojem je nepohybující se perm. Wehneltova trubice je zařízení, které umožňuje sledovat pohyb volných elektronů v homogenním magnetickém poli. Do skleněné baňky naplněné vodíkem o.

Homogenní magnetické pole

Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli. Jakými dvěma způsoby lze vytvořit magnetické pole ? Jak velkou silou působí homogenní magnetické pole o indukci B = 20 T na vodič, kterým prochází proud 10 A, je-li vodič kolmý k vektoru magnetické indukce.

Jak definujeme magnetické pole B? Intenzity elektrického pole E byla. Smyčka je ponořena do homogenního magnetického pole mířícího do směru y. Je-li částice v klidu (v = 0), magnetické pole na ni vůbec nepůsobí! Z postupu, kterým byl vzorec (3.97) získán, ovšem plyne, že magnetické pole uvnitř nekonečného solenoidu je homogenní. Vzorec (3.95) udává tedy jeho. Má dva póly: N severní.

Homogenní magnetické pole působí. Kolem magnetu se vytváří magnetické pole. Jednou z podmínek kvalitního NMR signálu je homogenní a stabilní magnetické pole. V případě užití supravodivých perzistentních cívek jsou výpočty prováděny.

Do homogenního magnetického pole se svislými indukčními čarami. Urči směr síly, kterou bude na vodič působit magnetické pole, pokud proud i.