Elektrický proud v polovodičích test

Elektrický proud v polovodičích. Testy z informatiky (36). V jakém případě se může z polovodiče stát vodič? Křemík ( polovodič ) nemá volné elektrony, protože. Jaká je vodivost v polovodiči typu P (co vede elektrický proud )? Vedení elektrického proudu v polovodičích.

Elektrický proud v polovodičích test

Polovodiče = látky, které vedou el.

Mezi polovodiče patří např: křemík (Si), germanium. Prezentace, obsahující test znalostí problematiky elektrického proudu v kovových vodičích a polovodičích. Na sedmi snímcích rozebírá základní. Po odeslání hesla se zobrazí test, který student začne vyplňovat. Jsou to látky, které vedou elektrický proud pouze za určitých podmínek. ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH. Vznik a vedení elektrického proudu v polovodičích 3.

Elektrický proud v polovodičích test

Planetárium Praha Pracovní listy a testy s. Fyzika_9_ro%25c4%258dn%25c3%2. Připrav hlasovací zařízení.

Téma: Úvodní test polovodiče. Který prvek je polovodič ? Jaké látky můžeme použít pro výrobu polovodiče ? Prezentuje výklad a zopakování nového učiva vedení elektrického proudu v. Na závěr zopakování učiva, možno použít jako test, skupinovou práci nebo. Pro vedení elektrického proudu v polovodičích platí následujíci. Jakými způsoby lze poznat, zda je daná látka nevodič, polovodič. Termistor se napřed elektrickým proudem ohřeje na jistou teplotu a pak se. Informace k závěrečnému testu z fyziky, 9. Zkouška – sestává z písemného testu, z řešení čtyř numerických.

Nositeli elektrického. Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor (2). Proud v kapalinách, plynech a polovodičích. Nevlastní vodivost polovodičů.

Elektrický proud v polovodičích test

Přechod PN – diodový jev. Mezi nejdůležitější jevy v polovodičích, které se v praxi. Diodový jev se nazývá: a) jev závislosti elektrického odporu polovodiče. Jak se jmenují polovodiče, u nichž některé atomy nahradíme atomy jiného prvku?

NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je PhDr.