Elektrická práce

V širším slova smyslu se tak. Při průchodu proudu vodičem se vodič zahřívá. Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 28 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 200 mA po. Práce se vykonává, přesuneme-li náboj Q mezi dvěma. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu. Tato práce se nazývá elektrická práce.

Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je. Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi. Připojení vodiče ke zdroji elektrického napětí vyvolá elektrické pole, které způsobí usměrněný pohyb volných elektronů. Věková skupina žáků (popř. ročník ). Jakou elektrickou práci vykonají síly. W – práce elektrického proudu.

Elektrická práce

Q- náboj prošlý přes žárovku. V obvodech obvykle neměříme náboj, ale proud ⇒ hledáme vyjádření.

Vztah mezi elektrickým proudem, napětím zdroje a odporem spotřebiče je jedním z. Jaká zařízení jsou určená k měření práce elektrického proudu? Jak tato zařízení můžeme rozdělovat a podle čeho? Na jakém principu fungují? Metodický list (anotace):. Elektrické a elektromagnetické jevy v 8. V úvodu materiálu je stanovena. Při přemísťování volných elektronů ve vodiči konají síly elektrického pole práci. Síly elektrického pole, které vznikne ve vodiči.

Prezentace, která se zabývá elektrickou prací a energií. OB21-OP- EL -ZEL-JANC-L-3-002. Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu. Nejčastějším případem konání elektrické práce je působení elektrického pole zdroje o napětí U na částice s elektrickým nábojem ve vodiči.

Na elektrických spotřebičích jsou uvedeny údaje o elektrickém příkonu … výkon el.

Elektrická práce

VÝKON, PRÁCE A ENERGIE EL. Jednotkou elektrické práce je (slovně). Spotřebu elektrické energie měříme v jednotce. Na žárovce jsou údaje 0,27 A, 220 V. Pro výpočty můžeme elektrickou práci vyjádřit pomocí dalších vztahů:.

V a prochází jí proud 600 mA. Na rezistoru je vyznačen odpor 1,2 kΩ a.